TRV 2020/62989

Lämna synpunkter för aktuellt projekt.

  • 1 Synpunkter
  • 2 Kontaktuppgifter
  • 3 Sammanfattning

Synpunkter

Fält med * är obligatoriska.

Samråd - en chans att påverka

När Trafikverket planerar och bygger infrastruktur börjar en omfattande planeringsprocess där du har möjlighet att påverka, till exempel via samråd

Under arbetet samråder vi med länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga berörda myndigheter, allmänheten samt de organisationer och enskilda som berörs.

Samrådet ska avse var den planerade åtgärden ska ligga, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar vi förslag till lösning, miljöpåverkan och påverkan på enskilda fastigheter, till exempel om det behövs bullerskydd eller landskapsanpassad utformning. 

Inkomna synpunkter under samrådet tas med som underlag i den fortsatta planeringen av åtgärden. I väg- och järnvägsplaner samt tillståndsansökan för vattenverksamhet sammanställs inkomna synpunkter på en övergripande nivå i en samrådsredogörelse som senare ställs ut på granskning.

När du skickat in en synpunkt till oss kan vi behöva kontakta dig för ytterligare frågor eller behov av samråd. Lämna därför gärna dina kontaktuppgifter, men du kan även vara anonym om du vill.