Säkerhet på vägen

Ansvaret för trafiksäkerheten på vägarna är delat. Trafikverket ansvarar för utformning och skötsel av vägarna, polisen ansvarar för trafikövervakningen och fordonsförarna ansvarar för att köra hänsynsfullt och anpassa hastigheten efter trafikmiljön och hastighetsbegränsningarna.